22 April 2020 | Kinga Kowalska, Alicja Hłond

Ostatnia nowelizacja Tarczy Antykryzysowej (Tarcza 2.0.), która weszła w życie 18 kwietnia 2020 roku, wprowadziła m.in. następujące zmiany:

  • w zakresie zwolnienia z zapłaty składek ZUS – wprowadzono wyraźny przepis (art. 113 Tarczy 2.0.), zgodnie z którym zwolnieniu z zapłaty polegają należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej za marzec 2020 r., także wówczas gdy należności te zostały opłacone. Takie opłacone należności z tytułu składek podlegać będą zwrotowi na wniosek płatnika lub zaliczeniu na dalsze okresy rozliczeniowe zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych.
  • dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy z FGŚP (art. 15 g) – wprowadzono przepis, zgodnie z którym znowelizowane z dniem 18 kwietnia 2020 roku przepisy dotyczące możliwości sfinansowania wynagrodzeń pracowników z FGŚP, stosuje się także do umów o wypłatę środków i świadczeń zawartych przed dniem 18 kwietnia 2020 roku (przed dniem wejścia w życie Tarczy 2.0.). Wskazany przepis ma zasadnicze znaczenie z uwagi na to, że ustawodawca skrócił okres, w którym przedsiębiorca nie może wypowiedzieć umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika. Dotychczas był to okres pobierania świadczenia (3 miesiące) oraz okres przypadający bezpośrednio po okresie pobierania świadczeń – nie dłużej jednak niż przez łączny okres 3 miesięcy – łącznie 6 miesięcy. Obecne przepisy przewidują obowiązek utrzymania zatrudnienia przez okres pobierania świadczenia.
  • dofinansowania do wynagrodzeń pracowników, osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług przyznane przez starostę (art. 15zzb) – do wskazanego dofinansowania, udzielonego do dnia wejścia w życie Tarczy 2.0., stosuje się korzystniejsze przepisy Tarczy 2.0. obowiązujące od 18 kwietnia 2020 roku. Ustawodawca skrócił okres, przez który pracodawca zobowiązany jest do utrzymania w zatrudnieniu pracowników. Dotychczas był to okres dofinansowania oraz okres po jego zakończeniu, równy  okresowi dofinansowania. Obecnie jest to okres, na który przyznane zostało dofinansowanie.

Przygotowaliśmy dla Państwa tabelaryczne zestawienie wprowadzonych zmian w przepisach, w tym zmian dotyczących świadczeń i pomocy zagwarantowanych przedsiębiorcom w ramach ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – tzw. tarczy antykryzysowej.

Pełna treść informacji do pobrania po kliknięciu w link Informator

Categories: Bez kategorii

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *