29 May 2020 | Alicja Hłond, Kinga Kowalska

Zgodnie z treścią regulaminu ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcza finansowa polskiego funduszu rozwoju dla małych i średnich firm” (dalej jako: Regulamin), beneficjent jest zobowiązany dostarczyć do banku nie później niż do dnia 31 grudnia 2020 r.:

  1. dokumenty potwierdzające, że osoba upoważniona była umocowana do złożenia Wniosku oraz akceptacji i zawarcia umowy subwencji finansowej (tj., w zależności od sytuacji: pełnomocnictwo, informację odpowiadającą odpisowi pełnemu z Krajowego Rejestru Sądowego lub wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). Wzór pełnomocnictwa stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu; oraz
  2. oświadczenie beneficjenta o potwierdzeniu i akceptacji treści i należytego zawarcia Umowy Subwencji Finansowej. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.

Wniosek o dofinansowanie z PFR składany jest drogą elektroniczną i w chwili jego składania nie załącza się do niego udzielonego pełnomocnictwa (doręczane jest ono do banku nie później niż do dnia 31 grudnia 2020 r.).

Tym niemniej pełnomocnictwo powinno być udzielone najpóźniej na dzień składania Wniosku (zgodnie z informacjami podanymi na stronach internetowych banków współpracujących z PFR), w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi lub poprzez kwalifikowany podpis elektroniczny zgodnie z zasadą reprezentacji beneficjenta. Wymóg, co do formy pełnomocnictwa wskazany został, w treści Załącznika nr 2 do Regulaminu, stanowiącego wzór pełnomocnictwa.

Konsekwencją braku przedłożenia do banku dokumentów, o których mowa powyżej, w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r., będzie zobowiązanie beneficjenta do zwrotu całości subwencji, niezależnie od spełniania warunków do zwrotu subwencji w mniejszej wysokości.

Warto jednak zauważyć, że w praktyce niejednokrotnie zdarzało się, że podmioty ubiegające się o subwencję finansową z PFR na dzień składania Wniosku, czy też na dzień zawierania Umowy Subwencji Finansowej, nie posiadały pełnomocnictwa w wymaganej formie. Co zrobić w takim przypadku? Z powodu licznych wątpliwości w tym zakresie, poszukujemy rozwiązania dla tej sytuacji.

Zatem mając na uwadze powyższe, w sytuacji gdy na dzień składania Wniosku pełnomocnikowi zostało udzielone pełnomocnictwo, jednak pełnomocnictwo nie było udzielone w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi lub poprzez kwalifikowany podpis elektroniczny zgodnie z zasadą reprezentacji beneficjenta, beneficjent może:

  1. Potwierdzić ważność czynności dokonanych przez pełnomocnika poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym (wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszej informacji);
  2. Przedstawić pełnomocnictwo udzielone pełnomocnikowi z dnia lub sprzed daty złożenia Wniosku i podpisania Umowy Subwencji Finansowej (udzielone w związku z ubieganiem się o dofinansowanie z PRF, wg wzoru z Załącznika nr 2 do Regulaminu, jednak bez zachowania wymaganej formy);
  3. Przedstawić pełnomocnictwo udzielone pełnomocnikowi z aktualną datą wg wzoru z Załącznika nr 2 do Regulaminu w formie pisemnej, z podpisem notarialnie poświadczonym;
  4. Przedstawić oświadczenie w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym, zgodne ze wzorem z Załącznika nr 3 do Regulaminu.

Należy jednak zauważyć, że z uwagi na brak jednoznacznego stanowiska PFR, nie można stanowczo stwierdzić, że oświadczenie potwierdzające ważność czynności dokonanych przez pełnomocnika zostanie przez PFR zaakceptowane, a brak posiadania pełnomocnictwa w wymaganej formie na dzień składania Wniosku nie spowoduje uznania przez PFR działania bez umocowania i konieczności zwrotu subwencji.

Categories: Bez kategorii

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *